Matkaautode ja karavanide müük - rent - teenindus
Matkaautode ja karavanide müük - rent - teenindus
Tel. (+372) 5079257, (+372) 55664718 E-mail: info@caravanexpert.com
RENDITINGIMUSED
/

MATKABUSSI RENDITINGIMUSED

Renditav transpordivahend.

Transpordivahend (matkaauto) on ettevõtte Etamp OÜ või Caravan Expert OÜ omand.
Matkaauto antakse rendile tehniliselt korrasolevana, see vastab kõigile EV transpordiministeeriumi nõuetele ja määrustele, on varustatud vajalike ärandamisvastaste vahendite ja kosmosepõhise positsioneerimise süsteemiga. Välisrehvid vastavad hooajale.
Matkaauto valikul pakub Etamp OÜ konsultatsiooni- ja renditava tehnikaga tutvumisvõimalust aadressil Koluvere 1, 78301 Märjamaa, Estonia.


Matkaautol on nii kohustuslik rahvusvaheline kindlustus kui ka KASKO kindlustus. Enne rendi algust broneeritakse tagatisraha, mis on võrdne rentija omavastutusega KASKO kindlustuse korral (deposiit) rendileandja kasuks rendilevõtja krediitkaardi vahendusel. Kogu summa tagastatakse rendilevõtjale 5 pangapäeva jooksul, kui automaja tagastatakse samas seisukorras, millises oli rendile antud, vastasel juhul peetakse tagatisraha kinni kuni automaja esialgsesse seisukorda viimiseni.


KASKO kindlustuse tingimustega saab rendilevõtja eelnevalt täpsemalt tutvuda.
Matkaauto antakse rendilevõtjale täielikult tangitud kütuse- ja veepaagiga, puhtana ja desinfitseeriva töötluse läbinuna.
Matkaauto pole komplekteeritud GPS-navigaatorite, pesu, nõude, kokkupandava mööbli ega olmeseadmetega. Kõik ülalloetletu saab tellida varem lisatasu eest, varustuse loetelu tuuakse ära rendilepingus.
Matkaauto kaal täiskoormusel ei tohi ületada 3500 kg. Viidatud kaalu ületamise eest ülekoormuse tõttu vastutab rendilevõtja. Viidatud täismassi 3500 kg ületamise eest rendileandja ei vastuta.
Matkaauto on lubatud juhtida autojuhtidel, kellel on В-kategooria juhiluba ja miinimum 5 aastat sõidukogemust.


Dokumendid, mis on vajalikud rendilepingu sõlmimiseks.


Rendilevõtja võib olla füüsiline või juriidiline isik.
Rendilepingu sõlmimiseks tuleb esitada pass või isikutunnistus ja juhiluba.
Juhul, kui rendilevõtjaks on juriidiline isik, siis vormistatakse rendileping ettevõtte juhatuse liikme või selle esindaja nimele. Sel juhul on esindaja kohustatud esitama volituse, garantiikirja ja В-kaardi koopia.
Rendileping sõlmitakse isikuga, kes on saanud 25-aastaseks, omab õigust juhtida B-kategooria transpordivahendeid ja kellel on vähemalt viis aastat autojuhtimiskogemust. Rendileandjaga kooskõlastatult võib lepingusse kanda teiste isikute andmed, mis annab neile õiguse juhtida renditavat transpordivahendit.
Isikutel, keda pole rendilepingus, ei ole juhtimisõigust.


Broneerimine, ettemaks ja renditasu, hooldustasu, broneerimise annulleerimise tingimused.


Taotlusi tehnika broneerimiseks võetakse vastu kirjalikult (e-posti või faksi teel). Rendileandja ettevõte Etamp OÜ (või tema müügiagent) esitab arve ettemaksuks 240 - 500 näidates ära matkaauto margi, rendiperioodi alguse ja lõpu kuupäevad. Ettemaks tuleb tasuda kolme päeva jooksul, alustades arvestamist arve vormistamise kuupäevast.
Rentimisest loobumise korral ettemaksu ei tagastata.


Rendimaksumusele lisatakse hooldustasu (service). See hõlmab:
Auto tehniline kontroll, õli, vee, 11–22 kg gaasi tankimine, WC aine, kõik vajalikud kaablid, kasutaja koolitus.


30 päeva enne rendi algust esitab rendileandja rendi kogusumma kohta miinus ettemaks.
Hiljemalt 25 päeva enne üüriobjekti üleandmist tasub üürnik arve alusel üürileandjale üüri- ja hooldustasu ning tasu lisavarustuse eest 100% ulatuses. Nimetatud rahalise kohustuse täitmise rikkumise korral on üürileandjal õigus broneeringu tühistada ette teatamata.
Rendilevõtja rendist keeldumise korral vähem kui 20 päeva enne selle algust makstud rendisummat ei tagastata. Teateid rentimisest keeldumise kohta võetakse vastu ainult kirjalikult (e-posti teel).


Ootamatult tekkinud isiklike asjaolude puhuks, mis ei luba rendilevõtjal broneeritud matkaauto kasutada, tuleb vormistada vastav kindlustus kindlustusettevõttes.


Matkaauto vahetamine ja broneeringu muutmine.


Rendileandja ei paku võimalust vahetada broneeritud matkaauto mõne teise vastu rendilevõtja soovil, samuti mitte võimalust muuta rendi alguse ja lõpu kuupäeva, mis on rendilevõtjaga varem kokku lepitud ja ettemaksuarves fikseeritud.
Matkaauto asendamine analoogilisega on lubatud rendileandja loal tööalase põhjuse korral.


KASKO, rendilevõtja omavastutus.


KASKO kindlustus kaitseb kahjuriski eest, mis on põhjustatud ootamatust ja ettenägematust sündmusest väljaspool transpordivahendit või tekkinud liiklusõnnetuse, looduskatastroofi, tulekahju, varguse, röövimise või kolmanda isiku tegevuse tagajärjel.
Rendilevõtja omavastutus on 1200,00 eurot.
Kui planeeritakse sõitu Norrasse, siis on rendilevõtja omavastutus kuni 1200.00 eurot.
Lux klassi matkaautode omavastutus on 1500.00 - 2000.00 eurot.
Ärandamise korral on rendilevõtja kohustatud tasuma 10% matkaauto maksumusest, mis on ära toodud rendilepingus.
Omavastutuse summa (deposiit) broneeritakse rendilevõtja krediitkaardi abil ja vabastatakse viie pangapäeva jooksul, alustades renditava matkaauto tagastamise kuupäevast, tingimusel, et see tagastatakse samas seisukorras, milles oli rendile antud, vastasel korral peetakse tagatisraha kinni kuni matkaauto tagastamiseni.
Matkaauto välja andmine ja tagastamine. Rendiperiood.


Matkaauto välja andmine ja tagastamine toimub aadressil Koluvere 1, 78301 Märjamaa, Estonia
Välja andmise kellaaeg on 10.00 kuni 16.00, esmaspäevast laupäevani, tagastamine 10.00 kuni 13.00, esmaspäevast laupäevani.
Pühapäev on puhkepäev.
Minimaalne rendiperiood on 7 päeva.
Rendi algusaeg fikseeritakse rendilepingus, mille allkirjastavad mõlemad pooled enne rendi algust. Rendi alguseks loetakse automaja võtmete ja tehnilise passi üleandmine rendileandjalt rendilevõtjale.
Enne rendi algust ja pärast selle lõppemist matkaauto pildistatakse. 
Matkaauto loetakse rendileandjale üleantuks, kui rendilevõtja on tagastanud matkaauto võtmed ja tehnilise passi.
Enne tagastamist tuleb matkaauto salongi hoolikalt puhastada, valada välja kasutatud vesi paagist ja tualetikassetist. Välipesu kuulub rendihinna sisse.


Trahvid.


Matkaauto tagastamisel viivitusega üle kahe tunni nõutakse sisse trahv matkaauto ööpäevase renditasu ulatuses. Viivituse korral üle 3 tunni kasvab trahvisumma kahe ööpäeva renditasuni.
Suitsetamine, loomade vedu automajas on keelatud. Trahv 500.00 eurot.
Rendilevõtja vastutab liikluseeskirja rikkumise, kiiruspiirangute režiimi eiramise, ebaõige parkimise jne eest ning tasub trahvid, mis on nimetatud rikkumistega seotud, samuti ka muud põhjendatud pretensioonid kolmandatelt isikutelt/organisatsioonidelt. Rendileandjal on õigus võtta trahvimaksmiseks vajalik summa maha tagatisrahast, mis on broneeritud rendilevõtja krediitkaardil. 
Kui matkaauto salong pole tagastamisel piisavalt hoolikalt koristatud, on rendileandjal õigus nõuda kompensatsiooni 60.00 euro ulatuses, kui tualettkassett pole tühjendatud, maksab rendilevõtja 55,00 eurot.


Kütus.


Matkaauto tangitakse üksnes litsenseeritud diisliga.
Biodiisliga tankimine on keelatud.
Kviitungid, mis rendilevõtja saab kütusetanklatest, tuleb alles hoida sõltumata makseviisist (sularahas või pangakaardiga) ja vajadusel üle anda rendileandja nõudmisel matkaauto tagastamisel.

Sõitude geograafia.

Lubatud sõiduks kõigi Euroopa Liidu maade territooriumil, samuti Suurbritannias, Šveitsis, Norras, Serbias, Tšernogoorias, Makedoonias, San Marinos, Andorra, Monaco, Liechtensteini vürstiriikides.

Ei lubata sõita Ukrainasse, Moldaaviasse, Türgisse. Vene Föderatsiooni ja Valgevenesse on lubatud sõita üksnes eelneva taotluse korral, vormistades lisadokumente.

Läbisõit.

Läbisõit ei ole piiratud.

Rendileping.


Rendilepingu allkirjastavad mõlemad pooled (rendileandja ja rendilevõtja) pärast seda, kui rendilevõtja on tasunud kogu renditasu.
Allkirjastatud leping on kohustuslik mõlemale poolele ja seda ei või pärast allkirjastamist muuta.
Enne allkirjastamist tuleb leping põhjalikult läbi lugeda. Pretensioone viitega mittemõistmisele või ebapiisavale informeeritusele, mis esitatakse pärast lepingu allkirjastamist, rendileandja vastu ei võta ja vaidluste edasine lahendamine toimub Tallinnas riiklikus kohtus.